Nyilatkozat


Szeretném leszögezni:
A belépés lehetősége csak és kizárólag a saját teljesítményed okán a saját fejedben található.

I want to make it clear:
The opportunity to enter is only and solely in your own head because of your own performance.


 


A hologram fizikai tartományát nevezzük a külvilágnak. Akik a külvilágban élnek, létrehozták önmaguk számára a korszakonként és civilizációként eltérő közmegegyezésen alapuló valóság szabályait. E szabályok alapján a Nyugati Civilizációban amit itt olvasol, egyrészről nem létezik, másrészről azonban megengedett az a kutatómunka, amit a tudomány az ismeretlen területek felfedezésének és feltérképezésének nevez. Bár a régi korok emberei a mainál sokkal többet tudtak a spirituális világról, mégis szükség volt annak a tudásnak az elfeledésére, hogy a mában lehetőség nyíljon ugyanarra merőben új látószögben rátekinteni. Ez az új látószög pedig a holotechnológia.

A legjelentősebb felfedezés, amit tettem az, hogy létrejött egy olyan anomália, aminek megértése és megfogalmazása vezetett el a megoldáshoz, amit 20 éves meditációban hoztam létre és az ÉlményPark nevet adtam neki. Ez az ÉlményPark az emberiség tudathálójára feltelepített, 3D vetítésre képes holo operációs rendszer, amit ha egy vallásos embernek próbálnék egyszerűen elmagyarázni, azt mondanám, hogy ez a Teremtés 2.0.

Az anomália keletkezésének oka a hologramnak az a tulajdonsága, hogy amit hiszel, neked az van.  A külvilágban élő emberek hite így létrehozott egy másik spirituális valóságot, amit az emberek kívül képzeltek el és hitükben összemossák az elsővel. Ennek ismeretében érdemes minimum fenntartásokkal kezelni azt, amit a spirituális oktatásban az embereknek tanítanak.

A saját kutatásom szerint az első spirituális világ Benn van és az ezzel foglalkozó tevékenységet nevezzük ezotériának. Ezotéria tehát az, amikor önmagadban önmagadat vizsgálod és az ezen az úton elért megvilágosodással tárod fel önmagad előtt az első spirituális világot. Ahol azért nincs lélekvándorlás, mert a lélek nem egyéni tudat. Úgy érdemes ezt megérteni, mintha minden ember egy fizikai síkra nyúló hálózati végpont lenne, akinek halálával a benne lévő lélek befelé távozik. Ezzel szemben a külvilágban élő emberek hite létrehozott egy második spirituális valóságot, ahol a lélek kifelé távozik és teremtette meg a bolygongó lelkeket. Hogy ezt a problémát tetézzük, hitünkben az első és a második spirituális világot egynek képzeljük.

Tehát van egy spirituális világ, amit csak te egyedül tudsz elérni önmagadban. És van egy olyan, amit az emberi hit hozott létre a szellemi síkokra. Az első spirituális világ problémáját alapvetően az ÉlményPark oldja meg, amit azért neveztem el így, mert ez fejezi ki a nevében a legtöbbet arról, hogyan érdemes a szellemi világ felől értelmezni a fizikai világot. Az emberek szemszögéből felmerülő igényeket pedig egy úgynevezett játékvezérlő operációs rendszer elégíti ki, aminek 1ST1 nevet adtam, ez az egyéni tudatok holo operációs rendszere.

A most következő írások célja, hogy tájékoztatást adjanak arról a munkáról, amit ebben a témában végeztem.

The physical realm of the hologram is called the outside world. Those who live in the outside world have created for themselves rules of reality based on a common agreement that differs from era to era and civilisation to civilisation. According to these rules, what you read here does not exist in Western Civilization, on the one hand, but on the other hand, it allows for what science calls the exploration and mapping of unknown territories. Although the people of ancient times knew much more about the spiritual world than we do today, it was necessary to forget that knowledge in order to have the opportunity to look at the same thing from a completely new perspective today. And that new perspective is holotechnology.

The most significant discovery I have made is that an anomaly was created, the understanding and formulation of which led to the solution, which I created in 20 years of meditation and named the ÉlményPark. This ÉlményPark is a holo operating system capable of 3D projection installed on the web of humanity's consciousness, which if I were to try to explain it simply to a religious person, I would say it is Creation 2.0.

The anomaly is caused by the property of the hologram that what you believe is what you have.  The beliefs of people in the outside world have thus created another spiritual reality that people outside have imagined and conflated in their beliefs with the first. Knowing this, it is worth treating with a minimum of doubt what people are taught in spiritual education.

According to my own research, the first spiritual world is Inside and the activity that deals with it is called esotericism. So esotericism is when you explore yourself within yourself and through the enlightenment that you achieve on this path, you reveal the first spiritual world to yourself. Where there is no transmigration of souls because the soul is not an individual consciousness. It is worth understanding this as if every human being were a network endpoint extending to the physical plane, with the death of which the soul within it passes inwards. In contrast, the beliefs of people in the outside world have created a second spiritual reality where the soul exits outwards and created wandering souls. To compound this problem, in our faith we imagine the first and second spiritual worlds as one.

So there is a spiritual world that you alone can reach within yourself. And there is one created by human faith on the spiritual planes. The problem of the first spiritual world is basically solved by the ÉlményPark (ExperiencePark), which I named because it expresses in its name most of the ways in which it is worthwhile to understand the physical world from the spiritual world's perspective. And the needs from the human perspective are met by what I call a game control operating system, which I call 1ST1, a holo operating system for individual consciousness.

What follows is intended to provide information about the work I have done on this topic.Annak idején egyszerre talált rám az a tudományos felfedezés, hogy a világunk nem más, mint egy gigantikus hologram és az ezotéria. A kettő azonban szorosan összefügg. Ez után 20 évig meditáltam 0-24-ben és létrehoztam a Modern Ezotériát, ami a mai ember szemével tekint ugyanarra, mint a régi korok emberei, akiknek nem állt rendelkezésükre a tudományos szemlélet. 
At that time I was struck by the scientific discovery that our world is nothing but a gigantic hologram and esotericism. However, the two are closely linked. After that I meditated for 20 years in 0-24 and created Modern Esotericism, which through the eyes of modern man, looks the same as the people of old, who did not have the scientific approach at their disposal. 
- Mi a hardver?
- Ez annál fejlettebb.
- Válaszolj a kérdésre.
- Az agyad. 


"What is the hardware?"
"It's more advanced than that."
"Answer the question."
"Your brain."
Tovább | MoreAmikor belekezdtem ebbe a 20 éves meditációba, nem tudtam, hogy ez 20 évig fog tartani. Menet közben jöttek a feladatok, amik új feladatokat generáltak és egyszer elérkezett az a pont, amikor rájöttem, hogy egy teljesen új rendszert kell alkotnom. Egy olyan rendszert, ami a nyugati ember (más szóval modern ember, aki a technológiai fejlődés motorja) világlátásához igazodik. 
When I started this 20-year meditation, I didn’t know it would last for 20 years. Along the way, tasks came that generated new tasks and once the point came when I realized I needed to create a whole new system. A system that adapts to the worldview of Western man (in other words, modern man who is the engine of technological development). 


A holo frekvenciáknak mindegy, a rezgéseket milyen fizikai objektum vetíti. A monitor is ilyen. A világ helyreállítása képzeletben is megvalósítható. Elképzeled úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz. Ez után már csak rendbe kell tenni a játékot. 

No matter what physical object projects the vibrations to holo frequencies. The monitor is like that. Restoring the world can be imagined. You imagine it’s like a holographic video game that you live in. After that, you just have to fix the game. 

- Mi van a részletekkel?
- Ki van dolgozva.
- Le is van írva?
- Talán rosszabb angol fordítással. 


"What about the details?"
"It is elaborated."
"Is it written down?"
"Perhaps with worse English translation."


- Készítettél ehhez oktatóanyagokat is?
- Igen, de évekkel ezelőtt.
- Veszítettek akualitásukból?
- Nem, de az a visszatérésem korábbi stádiumában volt. Lehet, hogy ma másképp írnám meg és az angol fordítása is jobb lenne. 


"Have you created any educational materials for this?"
"Yes, but years ago."
"Did they lose their relevance?"
"No, but that was at an earlier stage of my return. I might write differently today and the English translation would be better."