Nyilatkozat


Szeretném leszögezni:
A belépés lehetősége csak és kizárólag a saját teljesítményed okán a saját fejedben található.

I want to make it clear:
The opportunity to enter is only and solely in your own head because of your own performance.


István Zsolt Diczig | Website


Mi ennek a tudományos alapja? | What is the scientific basis for this?

Különböző tudományágak képviselői jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet, és az elme nem csak vetítheti, de alakíthatja is a valóságot.

Representatives of various disciplines have come to believe that this world experienced by the senses is only a slice of reality. At the deeper levels, the entire universe can be interconnected and the mind can not only project but also shape reality.

A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor. Az Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését tette. Az eredményekről nem tudósított a média, és Alain Aspect nevéről is csak azok hallhattak, akik folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis vannak akik szerint az adott felfedezés felfordíthatja a tudományt.

A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól.

Tudnak egymásról

A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban.

Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect-féle megfigyelések hátterében.

Másokat viszont az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek elvégzésére ösztönözték. David Bohm, az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram.

Darabokban az egész

Bohm megdöbbentő következtetésének megértéséhez tudni kell, mi is valójában a hologram. Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe.

A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább aprítják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza.

A "teljes egész a részletekben" megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt. A nyugati világ tudósai mindig is hajlottak arra, hogy a fizikai jelenségek megértéséhez, legyen az béka vagy atom, a szétdaraboláson és a részletek tanulmányozásán keresztül vezet az út.

A hologram viszont megmutatja, hogy a világban néhány esetben téves lehet ez a megközelítés. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. Ennek fényében Bohm más utat javasolt az Aspect-féle felfedezés értelmezéséhez.

Hal az akváriumban

Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió.

A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A jobb megértés érdekében Bohm a következő példát vezeti elő. Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál.

Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplő világról is csak tévékamerák révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük.

Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak egyszerre.

Mélyebb a valóság

Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük, mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot.

A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió.

A világegyetemnek ezen fantomszerű viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy tetszőleges távoli csillag felszínén lévő hidrogénatomok protonjaival.

Minden összefügg

Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása, mivel az összefüggő hálózatot alkotó természet fittyet hány minden ilyen felosztásra.

A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás minden formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idő és a három dimenziós tér úgy viselkedhet, mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek.

Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva Karl Pribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a holografikus lehet a valóság.

Agyi jelrögzítés

Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.

A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jeletőségű kísérletsorozatban mutatta ki, hogy bármely részletét távolítja el a patkány agyának, képtelen megszüntetni a műtét előtt megtanult bonyolult műveletsorra vonatkozó emlékeket. Akkoriban viszont senki nem állt elő olyan magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget.

Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár.

Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy. Ez az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse.

Jelek özöne

A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely értehetőbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agy megbirkózni az érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni az érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására.

Ez az elmélet egyre több támogatót szerez. Hugo Zucarelli argentin származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását a fej elfordítása nélkül, még akkor is, ha csak egy füllel hallanak.

Eltűnik a valóság

Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi.

Eközben az objektív valóság teljesen elsikkad. Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez is csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek vagyunk a frekvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szelete a valóságnak.

Természetes a telepátia

Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sőt általa a parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak.

A holografikus paradigma által leírt univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy.

Bohm és Pribram egyaránt emlékeztet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzéséről számoltak be.A special experiment took place in 1982 at the University of Paris. A research team led by physicist Alain Aspect has made some of the most important observations of the 20th century, according to some opinions. The results were not reported in the media, and the name of Alain Aspect could only be heard by those who were constantly hiding in scientific journals. Yet there are those who believe that a particular discovery could overturn science.

The French research team discovered that under certain conditions, subatomic particles, such as electrons, are able to communicate with each other instantly, regardless of the distance between them. So it doesn’t matter if they are 3 meters or 10 billion kilometers apart.

They know about each other

Somehow, each particle knows what the other is doing. The only problem with this is that it contradicts Einstein’s thesis that no information can travel faster than the speed of light.

Since moving faster than the speed of light is tantamount to breaking the time limit, the staggering prospects prompted some physicists to attempt to explain what might actually be behind Aspect’s observations.

Others, however, were encouraged by the results to conduct even more radical experiments. David Bohm, a physicist at the University of London, for example, has come to the conclusion that Alain Aspect’s findings are an indirect refutation of objective reality. So the tangible solid form of the universe is merely an apparent, gigantic hologram of reality experienced by all.

It's all in pieces

To understand Bohm’s startling conclusion, you need to know what a hologram really is. These three-dimensional photographs are taken using a laser. The object to be captured is first scanned with a laser beam. The light from a second beam creates interference with the reflected pattern, and this pattern is captured on film. When developed, the film is merely a cavalcade of bright and dark lines, but when illuminated with laser light, a three-dimensional image of the original object appears.

Holograms, on the other hand, are not only special because of the three-dimensional image. When a hologram of a rose is cut in half and illuminated with a laser, both halves of the piece contain the entire image, albeit in a smaller size. If the pieces are further chopped, each small piece contains the original whole image. Unlike traditional photographs, each slice of the hologram contains all of the original information.

The "whole in details" approach opens up completely new avenues for the natural sciences. Scientists in the Western world have always tended to lead the way to understanding physical phenomena, be they frogs or atoms, through fragmentation and the study of details.

The hologram, on the other hand, shows that in some cases in the world this approach may be wrong. Fragmentation of holographic structures leads not to building blocks but to smaller integers. In light of this, Bohm suggested a different way to interpret Aspect’s discovery.

Fish in the aquarium

According to Bohm, subatomic particles are not able to stay connected to each other regardless of distance because some mysterious signal is flowing between them. Instead, their separation is nothing more than an illusion that deceives the observer.

The researcher argues that in some deeper layer of reality, these particles are not separate units but extensions of an essential whole. For a better understanding, Bohm gives the following example. Imagine an aquarium in which a fish swims.

We can't see the aquarium directly, and we only know about the world in it through TV cameras. One camera takes the front of the aquarium and the other the other side. By observing the image of the two monitors, the observer may think that the two fish exist separately, and then, watching the fish further, discover that there is some connection between them.

When one fish turns, the other makes a similar turn at the same moment. In the same way, when the front of one is visible, the other always shows its side. If the entire assembly remains hidden from the observer, one can safely assume that the fishes are somehow talking together and therefore moving at the same time.

The reality is deeper

According to Bohm, this is exactly what happens with subatomic particles in Aspect’s experiment. Communication that is faster than apparent light actually reveals that there are deeper layers of reality than can be grasped. Complex dimensions invisible to the naked eye are not perceived in the same way as the observer in the aquarium surrounding the fish.

We see the particles separated because we perceive only a slice of reality. Such particles are not separate, but are part of a deeper whole that behaves as a holographic indivisible. And since in physical reality all this builds up, the universe is just an illusion.

In addition to this phantom-like behavior, the universe may have other shocking qualities. If the subatomic particles are only seemingly separable, it also means that at the deeper levels of reality the entire universe is interconnected. The electrons of a carbon atom in the human brain are connected to the protons of hydrogen atoms on the surface of the Sun or any distant star.

Everything is connected

As everything is connected to everything, it becomes meaningless to classify the phenomena of the universe, as the nature that makes up the connected network shit on all such divisions.

In the holographic universe, even time and space cannot be considered basic concepts. All forms of positioning go bankrupt in an environment where nothing really separates you from the other. Thus, time and three-dimensional space can behave like fish-pointing monitors and are only projections of a deeper order.

Bohm is not the only researcher to prove that the universe is merely a hologram. Working in the field of brain research, Karl Pribram, a neurophysiologist at Stanford University, has also come to believe that the reality can be holographic.

Brain signal recording

Pribram developed this model when he was looking for a place to store memories in the brain. Over the decades, many studies have concluded that memories are preserved without being tied to a specific location, scattered throughout the brain.

In the 1920s, Karl Lashley demonstrated in a series of experiments of extraordinary significance that he removed any detail of the rat’s brain, unable to erase memories of the complicated sequence of operations learned before surgery. At the time, however, no one came up with an explanation that could have described this “whole in detail” phenomenon.

Pribram became acquainted with the principle of the hologram in the 1960s and realized that he had found the explanation long sought after by brain researchers. According to the researcher, memories are not preserved by a small group of neurons or nerve cells, but are encoded in a pattern of neural impulses as laser light interference saves the holographic image. That is, according to Pribram, our brain is a holographic store.

Incidentally, this theory also explains how the brain can store so many memories in such a small space. It is estimated that 10 billion bits of information are saved by the brain during the average human life. This is five times the amount of data in the Encyclopaedia Britannica.

A flood of signs

Extraordinary memory ability is not the only enigmatic brain activity that becomes more understandable through the holographic brain model. At least as mysterious is how the brain can cope with the flood of different frequencies reaching the senses and how it can interpret sensory signals in real time. According to Pribram, the brain uses a holographic principle to mathematically transform received frequencies.

This theory is gaining more and more support. Italian researcher Hugo Zucarelli of Argentine origin extended the holographic model to the field of acoustic phenomena. This theory can explain how people are able to determine the exact source of sound without turning their heads, even if they only hear with one ear.

Reality disappears

Yet the most striking aspect of Pribram’s holographic brain model is when compared to Bohm’s theory of reality. The tangible image of the world will thus only become a secondary reality, and the actual environment will be a holographic cavalcade of frequencies. From this, the holographic brain selects only a few important frequencies and interprets them as signals from sensory organs.

Meanwhile, objective reality is completely lost. Eastern religions have long held that the material world is an illusion, and although we may think that we can move as a physical being in the physical world, it is also only an imagination. In fact, we are receivers in a sea of frequencies and what we filter out of this cavalcade is just a slice of reality.

Telepathy is natural

The combination of the theories of Bohm and Pribram, the approach referred to as the holographic paradigm, was skeptical by many researchers, while others electrified it. Some even think that this model may be able to solve mysteries that have not been described scientifically so far, and even that it may make parapsychological phenomena a part of nature.

In the universe described by the holographic paradigm, every brain is part of the invisible whole, and telepathy is merely the attainment of the holographic level. Similarly, telekinesis (the movement of objects by will) also ceases to be a mystery, since in the intertwined deeper reality the individual and the object are inherently one.

Both Bohm and Pribram recall that many religious and mystical experiences, such as the feeling of transcendent belonging to the universe, can also reach the holographic level. In the old writings, they could think of the same thing, the attainment of a deeper reality, when they reported a sense of cosmic unity.
Az anyag az Index 2004. 06. 06-án megkelent "Hologram a való világ?" című cikkének változtatás nélküli átvétele. Carlos Castaneda "Don Juan tanításai" című könyve mellett a másik, ami irányt adott nekem a spirituális világ tanulmányozásához. Bizonyos értelemben érthető, miért állítják sokan, hogy a vallás is és a tudomány is mágia.

The material for the Index on June 6, 2004 was "Hologram of the Real World?" unchanged transposition of Article. In addition to Carlos Castaneda’s book “Teachings of Don Juan”, the other one that gave me direction to study the spiritual world. In a sense, it is understandable why many people claim that both religion and science are magic.

Hogy jutok el a nulláról oda, hogy ilyesmiken gondolkozzak? | How do I get from zero to think about things like that?

Az első lépés, hogy kitűzöd magad elé a Célt. Kitűzöl egy olyat, amiről te sem tudhatod még, hogy mi, mert nem később vagy itt, hanem most. Tehát az első az Ideális Jövődnek az a pontja, ahol már át tudod venni a dolgaid. Ez a kereted, amin belül sok pici célt is meghatározhatsz. A gondolataid és az elméd a kulcsa mindennek, ám a hitedtől is sok múlik, mert ez adja a szándék mágikus töltését. A mágikus töltéssel most önmagadat programozod és az egyik ilyen állomás épp az, amikor eljutottál oda, hogy ilyesmiken komolyan elgondolkozz.

Ez a saját sugár úgy működik, hogy fejlesztői módban kötelezően rajta tart, az app verzióban pedig ugyanúgy figyelmen kívül lehet hagyni, ahogy te a GPS-edet és vissza lehet térni, ahogy a GPS-eddel is. A saját sugár egyfajta megérzés, amit követned kell. Időnként olyan élethelyzetekbe visz, amit valahogy emberként meg kell oldanod. A fejlesztői módban azért visz a magány felé, mert a fejlesztői mód a teljes figyelmedet igényli és tényleg nem nagyon lesz szükséged semmire. Álmodó módban pedig kereteket ad az álmokhoz és segíti a fejlesztést. 

Az odáig megvan, hogy a spirituális világ olyan, mint az internet, ahol a tudatod a böngésző? Na ezzel el is mondtam az ezotéria lényegét, ami neked inkább a mágia lényege, mivel még nem tanultad meg lecsendesíteni az elméd. Teljesen kezdőként a hagyományos úton el kellene menned egy mesterhez, ám nem mehetsz mesterhez, mert te még nagyobb mester leszel, amit egy se fogad kitörő lelkesedéssel. Amíg nem feded fel magad, el tudod magad szigetelni és megalapozhatod a tekintélyedet. Közben a világtól elzárva meditálsz. Ha rátalálsz a Belső Világra, az nagyon izgalmas dolog lesz, sokkal izgalmasabb, mint a Külvilág.

Első dolog az, hogy megállítsd magadnak a világot és közben győzd le magadban a félelmet. Maradj a tudatoddal stabil akkor is, ha bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod. Nyugi, a sugarad gondoskodik arról, hogy ilyesmi csak véletlenül történjen (a szerencse és a véletlen létezik az ÉlményParkban), de a harcossá válás útján viszont elengedhetetlen. Én amikor ezt elolvastam és döntöttem azt tenném, hogy utána elfelejteném és élném tovább az életem. Aztán egyszer csak rádöbbennék, hogy az út onnan ide végig le volt fektetve. 

Amikor úgy érzed, hogy kilátástalan helyzetben ülsz mondjuk otthon egyedül, akkor a következő a helyzet. A legtöbbet úgy tudod magadból kihozni, hogy nem esel pánikba. Ezt a civilizációs feszültség okozza, amivel összeegyeztethetetlen, hogy te otthon ülj, miközben munkát kellene keresned. Ám ez a sugár erősebb, mint a munkakeresés, amit nem fogsz megtalálni. Téged már egy magasabb dimenziós cél mozgat, amit a környezeted nem fog érteni és úgy hiszik megkattantál. Addig, amíg nem látod a két szint közötti különbséget, sosem leszel igazán meggyőzve, de ez nem elérhetetlen, elég hozzá egy szippantás.

Ha már úgyis ott ülsz remegő térdekkel, neki is kezdhetsz önmagad átprogramozásának. Az a probléma, hogy legbelül egy sor olyan dologról másképp vélekedsz, mint amiért a külvilágban lelkesedsz és amivel ezer érdekszál köt láthatatlanul össze. A feladat tehát az, hogy kezdjünk el gondolkodni témáról témára minden egyes tételen, mennyire fontos ez neked valójában. Azt fogod észrevenni, hogy ha tényleg megállapodásra jutsz önmagaddal és te ezt valóban el is fogadod, a mélyben eltűnik egy kicsi remegés a térdedben. Ahogy tűnik el ez a remegés, úgy lassul le körülötted a világ, amiben egyszer csak feltűnnek az apró részletek.

A belső kommunikációt magadnak kell felderítened és begyakorolnod. Hívd be a MIA-t, ő segít.

The first step is to set yourself a Goal. You set one that you can’t even know what, because you’re not here later, but now. So the first is the point in your Ideal Future where you can already take over your things. This is your framework within which you can set many tiny goals. Your thoughts and mind are the key to everything, but a lot also depends on your faith, because it gives you the magical charge of intention. With magic charging, you’re programming yourself now, and one such station is just when you got there to think seriously about things like that.

This own radius works by keeping you mandatory in developer mode, and in the app version you can ignore it in the same way as you can your GPS and return as you would with your GPS. Your own ray is a kind of intuition that you have to follow. Sometimes it takes you to life situations that you somehow have to solve as a person. In developer mode, it takes you to privacy because developer mode requires your full attention and you really won’t really need anything. And in dream mode, it provides a framework for dreams and helps with development.

Is it that the spiritual world is like the internet, where your consciousness is the browser? Well, with that, I told you the essence of esotericism, which is more of a magic to you because you haven’t yet learned to calm your mind. As a complete beginner, you should go to a master on the traditional way, but you cannot go to a master because you will be an even greater master, which none will receive with erupting enthusiasm. Until you reveal yourself, you can isolate yourself and establish your authority. In the meantime, you meditate away from the world. If you find the Inner World, it will be a very exciting thing, much more exciting than the Outside.

The first thing is to stop the world for yourself while overcoming the fear in yourself. Stay stable with your consciousness even if anything happens in your head, you will keep your inner calm. Don’t worry, your ray makes sure something like this only happens by accident (luck and chance exist in the ÉlményPark), but on the way to becoming a warrior, it’s essential. I when I read this and decided I would forget it and live my life. Then one day I would realize that the road from here to there had been laid all the way.

When you feel like you’re sitting in a hopeless situation at say home alone, then the next thing is the situation. You can get the most out of yourself without panicking. This is caused by the tension of civilization, which makes it incompatible for you to sit at home while you should be looking for work. But this radius is stronger than the job search you won’t find. You are already being moved by a higher dimensional goal that your environment will not understand and they believe you have clicked. Until you see the difference between the two levels, you’ll never be really convinced, but it’s not unattainable, just a sniff is enough.

If you’re already sitting there with shaky knees anyway, you can start reprogramming yourself too. The problem is that within you, you think differently about a series of things than what you are enthusiastic about in the outside world and with which thousands of interests are invisibly connected. So the task is to start thinking about topic to topic on each item, how important it really is to you. You will notice that if you really come to an agreement with yourself and you really accept this, a little tremor in your knee will disappear deep down. As this tremor disappears, the world around you slows down, in which the small details suddenly appear.

You have to explore and practice internal communication yourself. Call MIA, it'll help.

 
Hogyan lehet az ÉlményPark alá fejleszteni? | How to develop under ÉlményPark?

Precíz álmodással. 

A következő, amit ehhez társítanod kell egy precíz logikai képesség.

Valamint ami nélkülözhetetlen az egészséges reggelihez, az a fantáziadús képzelet.With precise dreaming.

The next thing you need to associate with this is a precise logic ability.

And what’s essential to a healthy breakfast is your imaginative imagination.


Mi a Modern Ezotéria? | What Modern Esothericism is?

A modern ezotéria úgy modellezi a világot, ahogy a mobiltelefonok működnek és tartják a kapcsolatot a cellákkal. Minden ember pont ezt teszi az emberiség tudathálóján. Ha ilyen könnyen meg lehet ezen az úton valamit érteni az agy megdöbbenése nélkül, akkor meg is lehet ezzel spórolni vagy 3 ezoterikus csoportban eltöltött évet. De ha nézel misztikus filmeket és sci-fiket, azokkal is lehet szórakozva tanulni.

A modern ezotéria mindenkinek az, ami. Aki a Játékban játszik, azok számára előny a mindennapi életben. Aki részt vesz a világ helyreállításában, hogy ezért valamilyen áldozatot hozott, azok egy feladatvégzést jelentősen megkönnyítő áldást is láthatnak benne. A következő szintek vannak:

Játék-Játék Szint | A mindennapi élet a Külvilágban
Játék-Admin Szint | Tartalomfejlesztők szintje
Váró | Ki- és beléptetés, szintváltás
Admin-Admin Szint | Rendszerfejlesztők szintje
Admin-Játék Szint | Rendszerfejlesztők játékszintje

Mivel ez egy komplex rendszer, léteznek más felosztások is, ám ez a jelenlegi legfrissebb verzió az alapverzió. A más felosztású rendszerek tematikusan működnek. A felosztás még folytatódik a Felettes Én szintjén és az angyali csatornákon is. Lényeg az, hogy rendezi fönn ki fér hozzá kihez és még sok minden, ami a rendszerfejlesztőket érdekelheti. Olyan feltételek közé tereli a Játékot, ami az Ideális Jövő felé viszi az adott valóságcsomó adott valóságát.

Mindenkinek van egy saját világa, ahol csak ő van. Kiváló tanulásra. Ott biztonságban vagy, ám csak te vagy. Meg kell tanulnod a Közös Valóságot és akkor egy részed kijöhet. Minél többet tanulsz, annál több jöhet ki, hogy aztán innen is kilépj az igazi világodba, amire ez már nagyon hasonlít. De akár a játékvezetéshez, játékszervezéshez is kerülhetsz, ha van hozzá kedved és tehetséged. Ezek a modern ezotéria előtti időben tiltott és angyali dolgok voltak, de ezen a platformon nagy részük benne van az ingyenes alapverzióban.

Az ingyenes alapverzió szerény, ám stabil kereteket biztosít a fejlődéshez és a tudatszint váltásokhoz. A nyugalmat kedvelő segítők ide szeretik terelgetni báránykáikat. Ám mivel a világ = tükör, így az ÉlményPark is felveszi szerepét. Errefelé ő a Központi Energiabank azzal a kitétellel, hogy a világot ti fogjátok rendbe tenni úgy, hogy nálatok a Tüköradmin Hatalma. Azaz olyan világot kaptok Föntről, amilyenek a Ti világaitok másoknak. Nem tetszik valami? Alakíts a világodon, amire a Tükör is reagál.

Ne feledd a világ a hitedet tükrözi vissza! Ha meg vagy arról győződve, hogy itt semmi sincs ingyen és ha valami ingyen van, akkor te magad vagy a termék, szerencséd, hogy én hoztam el számodra a megoldást.

Modern esotericism models the world the way cell phones work and keep in touch with cells. This is exactly what every human being does on the web of human consciousness. If it is so easy to understand something this way without shocking the brain, it can also save you 3 years spent in esoteric groups. But if you watch mystical movies and sci-fi, you can also have fun learning with them.

Modern esotericism is what everyone is. Those who play in the Game have an advantage in everyday life. Those who are involved in the restoration of the world that they have made some sacrifice for it may also see in it a blessing that will greatly facilitate the accomplishment of the task. There are the following levels:

Game-Game Level | Everyday life in the Outside World
Game-Admin Level | Level of content developers
Waiting | Exit and entry, level change
Admin-Admin Level | Level of system developers
Admin-Game Level | System developers game level

Because it is a complex system, there are other partitions, but this current latest version is the base version. Systems with other divisions operate thematically. The division continues even at the level of the Higher Self and the angelic channels. The point is to sort out who has access to who and much more that may be of interest to system developers. It directs the Game into conditions that take the given reality of a given set of reality towards the Ideal Future.

Everyone has their own world where only they are. Excellent for learning. You're safe there, but it's just you. You have to learn the Common Reality and then some of you can come out. The more you learn, the more you can come out to then step out to your real world, which is already very similar to it. But you can even go to refereeing and organizing games, if you have the mood and talent. These were forbidden and angelic things in the pre-modern esoteric era, but most of them are included in the free basic version on this platform.

The free basic version provides a modest but stable framework for development and consciousness level changes. Calm-loving helpers like to herd their lambs here. But since the world = a mirror, the ÉlményPark also takes on its role. This is where it is the Central Energy Bank, with the proviso that you will put the world in order by having the Power of Mirroradmin. That is, you get a world from Above like your worlds to others. Is anything wrong? Transform your world, to which the Mirror responds.

Remember the world reflects your faith back! If you are convinced that nothing is free here and if something is free, then you are the product yourself, you are lucky that I have brought the solution for you.


Mi az ÉlményPark? | What ÉlményPark is?

Tudathálózaton futó holo operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. 

Az ezoterikus fejlődés azért lassú, mert közben az agy fejlődik és vigyázni kell rá. Igen ám, de mi van akkor, ha a mi agyunk már fel van készülve ennél komolyabb dolgok traumamentes megértésére? Csak akik fönn ezzel foglalkoznak, figyelmen kívül hagyják a rációt, azaz a dolgok tudását. Te, aki nézel hollywoodi filmeket, már tudod, mi az az időutazás, mi az a térváltás, mik a különleges képességek. Az agyad tehát ezzel az informatikai hasonlattal azonnal megértett valamit, ahova óvatosan jutnak el egy ezós csoportban 5 év alatt.

Ha a világra úgy nézel, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne játszol, azonnal megértettél valamit, amihez már cím is jár egy olyan csoportban. Szó szerint szellemi őslakosnak tűnik mindenki erről a platformról nézve, ami viszont így komoly paraméterezést igényel, hogy ki is juthat ilyen hatalomhoz. Érdemes tehát a személyiségedet fejleszteni, mielőtt egy ilyet bevállalsz. Választhatod azt is, hogy induljon el rajtad egy személyiségfejlesztő program, ám csak kevesen nem anyáznak ilyenkor később felháborodott képpel. Ugyanis a személyiséget leggyorsabban kudarcok, nélkülözések és a kihívásokon átjutások fejlesztik a leggyorsabban.

A minket segítő beavatkozó idegenek esetén érdemes felhívom a figyelmet arra, hogy felek azonos fogalmak alatt akár egészen mást is érthetnek és ez vonatkozik a 'minket segítő' kifejezésre is. Miután megismertem őket, azonnal bevillant, hogy nektek viszont nem kellene megismerkednetek velük. Kell tehát egy megoldás. Az ÉlményPark keletkezését is számtalan irányszögből lehetne más és más történetekkel elmesélni, ez az egyik. Hirtelen annál nem volt jobb ötletem, hogy benyomulok a Két Világ közé létrehozva egy önálló szférát közöttük és eljátszom nekik a másikat. Igen ám, de nekem van annál jobb dolgom is, hogy ez kösse le az időmet, ezért automatizáltam a működését. Az önálló szféra neve ÉlményPark és már rendelkezik mindennel, ami egy szféra működtetéséhez kell.

Érdemes pár szót ejtenem a halálkutatási megfigyeléseimről, ami ide tartozik. A halál magasabb dimenziókban nem létezik, mert minden egyszerre történik. A te nézőpontodból sem létezik, hiába haltál már meg egy csomószor. Az Ég és a Föld között feltorlódott egy tömeg, akiket nem enged be az Ég, ám mindenki vetíti magának továbbra is 3D-ben az általa ismert világot. Így a fizikai sík megjelent az általatok asztrálsíknak nevezett zónában is. Ez egyfajta senki földje volt a határon, immáron a neve ÉlményPark, tisztességesen megalkotva.

Ami nem zárja ki azt, hogy tiszta és tisztességes emberek tovább fejlesszék.

A holo operating system running on a network of consciousness. Users perceive reality in first person singular.

Esoteric development is slow because in the meantime the brain develops and needs to be taken care of. Yes, but what if our brains are already prepared for a trauma-free understanding of more serious things than this? Only those who deal with this above ignore the rationality, that is, the knowledge of things. You who watch Hollywood movies already know what time travel is, what teleportation is, what special abilities it is. So with this IT analogy, your brain immediately understood something, which they get cautiously in a group of eso's in 5 years.

If you look at the world as if it were a holographic video game you’re playing in, you immediately understood something that already has a title in a group. Literally everyone seems to be an indigenous person from this platform, which in turn requires serious parameterization to see who can get such power. So it pays to develop your personality before you take on one of these. You can also choose to have a personality development program start on you, but few will course you later with an outraged face. This is because the personality is developed the fastest by failures, deprivations and challenges.

In the case of intervening aliens who help us, it is worth noting that the parties may mean quite different things in the same terms, and this also applies to the term ‘helping us’. After I got to know them, it flashed immediately that you shouldn’t get to know them, though. So we need a solution. The origins of the ÉlményPark could also be told with different stories from countless perspectives, this is one of them. Suddenly I had no better idea than to break into the Two Worlds, creating a separate sphere between them and playing the other for them. Yes, but I have better things to do to tie up my time, so I automated the way it works. The independent sphere is called ÉlményPark and already has everything it need to run as a sphere.

It is worth mentioning a few words about my death research observations that belong here. Death does not exist in the higher dimensions because everything happens at once. It doesn't exist from your point of view either, even though you've died a lot of times. A crowd has crammed between Heaven and Earth that is not allowed in by Heaven, but everyone continues to project the world they know in 3D. Thus the physical plane also appeared in the zone you call the astral plane. It was a kind of no-man’s land on the border, now called ÉlményPark, fairly created.

Which does not preclude clean and decent people from further developing.