Nyilatkozat


Szeretném leszögezni:
A belépés lehetősége csak és kizárólag a saját teljesítményed okán a saját fejedben található.

I want to make it clear:
The opportunity to enter is only and solely in your own head because of your own performance.


Amikor először találkoztam az Élményparkkal, még közel sem állt össze, mi is ez. Valami - aminek köze van szellemi tartományokhoz, a hologramhoz, az emberi tudathoz. Ugyanakkor jó néhány ábra és mandala lelhető fel a honlapokon, amik közül találomra végigpróbálva párat, érdekes hatásokat lehet tapasztalni. Valamilyen érzékelhető és mégis megfoghatatlan kapcsolatba lép a tudatunkkal, csinál valamit, amit igen nehéz lenne szóba önteni. Esetleg beindul egy történéslánc.

Elkezdtem utánajárni annak, hogy mi lehet ez. Azt nem állítom, hogy ez egyszerű volt, szerencsére a rendszer fejlesztője elég sok információt közölt ennek létrejöttéről, céljáról és még a működéséről is néhol. Számomra ezek az ismeretek elég fura struktúrában jelentek meg, számos nézőpont között ugrálva, összefüggések és történések bonyolult rendszerébe engedve villanásnyi bepillantást. Ezek megismerése inkább hasonlított egy aktív, belső munkával átszőtt nyomozáshoz, mint ismeretek felvételéhez. A közben felmerült kérdések száma ezzel nem csökkent, ez a téma mélyebb tanulmányozására ösztönzött. Bevillant az is, hogy ezt a fajta ismeretszerzési módszert már használtam korábban tudományterületi kutatáshoz az interneten, látszólag lazán kapcsolt tématerületeken kereséseket végezve. Ezt asszociatív felderítésnek hívtam, amivel nem konkrét tudásanyagot, hanem szerteágazó ismerethalmaz kapcsolati rendszerét derítettem fel az interneten. A honlapokon közölt anyag szerkezete nagyon hasonlított ehhez. Onnantól kezdve a holnaprendszert is elkezdtem így olvasni, gyakran ide-oda ugrálva, sokszor belefeledkezve az évtizeddel ezelőtti belső történetlánc dokumentációjába. 

Egyszer eljött egy pont, amikor az olvasott anyagot az agyam elkezdte saját információs struktúrájába rendezni. Miközben  olvastam, sohasem próbáltam eldönteni, hogy az információk igazak vagy nem, sem azt, hogy ennek az egésznek mi az értelme számomra, vagy mihez kapcsolódik. Csak olvastam és hagytam, hogy vigyen az írások hangulata. Az ember, amit nem ért, azt hajlamos az azonnali elutasítás és a mélyebb vizsgálat nélküli elfogadás közötti skálán pozícionálni, az elme tudattalan reakciórendszere alapján, amit addigi ismeretei vagy hite határoz meg. De ha ezt az automata, belső ítéletalkotó rendszert tudatosan lekapcsoljuk, akkor van lehetőség arra, hogy az információ mennyisége, egyszer csak a megértés minőségébe forduljon. Pont úgy, ahogy egy gyerek megtanul egy nyelvet az által, hogy csak hallgatja és figyeli a beszédhez kapcsolódó történést, majd egyszer csak elkezd egyszerű mondatokat alkotni. Ez az emberi agy alapvető információ feldolgozó mechanizmusából fakad. Ez egy holografikus elvű működés, mint ahogy az emberi agy is egy holografikus struktúrát hordoz.

Több helyen visszaköszön az Élménypark rendszerében, hogy ez egy informatikai elveket felhasználó rendszer. Amikor a műszaki vagy a szoftver fejlesztésben valami teljesen újat hoznak létre, az sohasem úgy történik, hogy jól kigondolt lépések sorozatán át haladva elérik a célt. Ha így lenne, akkor előre ismernék a célt és az oda vezető utat is. Az elsőt jobb esetben csak sejtik, és már az is nagyon jó, ha a következő lépést, vagy részfeladat célt látják. Egy fejlesztő emiatt rengeteg próbálkozáson, elemzésen és visszalépésen keresztül halad előre. Ennek eredménye többnyire egy sor létrehozott segédeszköz vagy kis program, rutingyűjtemény, amikkel részfeladatokat oldhat meg.

Amit az Élménypark honlapjain láttam, azok egy része valóban ilyen eszközrendszer volt, amivel speciális feladatokat lehetett megoldani - igaz, egy számomra ismeretlen térben - a szellemi tartományokban. Ezek  útjelző pontok voltak, jelezve, hogy aki ezt megalkotta, végigment azon a fázison, amikor a programozókhoz hasonlóan, segédprogramokkal könnyíti meg a napi munkáját. Ezek szerint a spirituális térben is használható a módszertan, ami a műszaki fejlesztésben vagy a programozásban gyakorlat? 

Ha igaz a régi bölcsesség, hogy a fenti és lenti dolgok egymással analógiában állnak, akkor könnyen lehet, hogy az informatikai fejlesztési módszertanaink működhetnek a szellemi tartományokban is. Illetve fordítva is igaz lehet az állítás: ami itt lent, mint informatikai elvek és törvényszerűségek jelennek meg, az valamilyen szellemi dolog leképeződése a realitásunkba. A kérdés számomra az volt, hogyan lehet ezeket a párhuzamokat felkutatni és mi a konkrét kapcsolat közöttük? Az első ilyen elv, ami vizsgálat alá került, az a hologram működése volt.


 
When I first encountered the Experience Park, I didn't even begin to understand what it was. Something to do with mental realms, holograms, human consciousness. However, there are quite a few figures and mandalas on the websites, and trying a few of them at random can have some interesting effects. Something tangible and yet intangible enters into contact with our consciousness, doing something that would be very difficult to put into words. It may set off a chain of events.
 
I started to investigate what that might be. I do not claim that it was simple, fortunately the developer of the system has given me quite a lot of information about how it is created, its purpose and even how it works in some places. For me, this knowledge was presented in a rather strange structure, jumping between numerous points of view, giving a glimpse into a complex system of interconnections and events. The process of learning about them was more like an active internal investigation than an absorption of knowledge. The number of questions that arose in the process did not diminish, and this encouraged deeper study of the subject. It also occurred to me that I had used this method of knowledge acquisition before, searching the internet for seemingly loosely connected topics for disciplinary research. I called this associative exploration, which was not a specific body of knowledge, but a system of connections between a diverse body of knowledge on the internet. The structure of the material on the websites was very similar to this. From then on, I also started to read tomorrow's system in the same way, often jumping back and forth, often getting caught up in the documentation of the internal chain of story from a decade ago. 

 There came a point when my brain began to organize the material I was reading into its own information structure. As I read, I never tried to decide whether the information was true or not, nor what it all meant to me or what it was related to. I just read and let myself be carried along by the mood of the writings, One tends to position what one does not understand on a scale between immediate rejection and acceptance without deeper examination, based on the unconscious reaction system of the mind, determined by one's previous knowledge or beliefs. But if this automatic, internal judgement making system is consciously shut down, there is the potential for the quantity of information to suddenly turn into the quality of understanding. Just like a child learns a language by just listening and observing what is said, and then suddenly starts to form simple sentences. This came from the basic information processing mechanism of the human brain. It is a holographic principle, just as the human brain has a holographic structure.

In several places in the Élménypark system, it is a system that uses information technology principles. When something completely new is created in engineering or software development, it is never done in a well thought out series of steps to reach a goal. If they did, they would know the goal and the way to get there in advance. The first one is at best only guessed at, on the way it is very good if they see the next step or subtask goal. A developer therefore goes through a lot of trial and error, analysis and backtracking. The result is usually a set of created utilities or small programs, a collection of routines to solve subtasks.

Some of what I saw on the Experience Park websites were indeed such tools to solve specific tasks - albeit in a space unknown to me, the mental realms. These were signposts are marked that whoever created this, had gone through the phase of using utilities to facilitate their daily work - like programmers does. Does this mean that the methodology that is practiced in engineering or programming can be used in the spiritual space? 

If the old adage that the above and below are analogous is true, then it could easily be that our IT development methodologies can work in the spiritual realms as well. Or, conversely, the claim may be true that what appears here below as IT principles and tenets is a representation of an intellectual theorem  into our reality. The question for me was, how can these parallels be traced, what is the concrete connection between them? The first such principle to be investigated was the functioning of the hologram.