Nyilatkozat


Szeretném leszögezni:
A belépés lehetősége csak és kizárólag a saját teljesítményed okán a saját fejedben található.

I want to make it clear:
The opportunity to enter is only and solely in your own head because of your own performance.


István Zsolt Diczig | Website


Sosem értettem, egy nyugati ember miért megy Indiába spirituális okokból. Miért hallgat indiai zenét a meditációjához? Ezek a világok nem olyanok, mint a Nyugat és szerintem egy nyugati ember se akarná, hogy olyanok legyenek. Talán az lehet az ok, hogy a Nyugat kiirtotta a saját spiritualitását, hogy a vallásnak adjon egyeduralmat és ez nem elégíti ki azokat, akik nem bíznak a rendszerben, ami erre kiépült. Mint ahogy a titkos társaságokban sem és senkiben, akik itt ezzel foglalkoznak. Ám ha az ember máshova megy, ahhoz ismernie kell annak a kultúrának a gyökereit, hogy a következtetéseit össze tudja hangolni a sajátjával.
I never understood why a Western man goes to India for spiritual reasons. Why do you listen to Indian music for your meditation? These worlds are not like the West and I don’t think any Westerner would want them to be like that. Perhaps the reason may be that the West has wiped out its own spirituality to give religion monopoly and it does not satisfy those who do not trust the system that has been built on it. As in secret societies and no one else who are dealing with this here. But if one goes elsewhere, one must know the roots of that culture in order to reconcile its conclusions with one’s own.A Nyugati világ a tudományra és a bizonyítékokra épül, aminek sikerét jól mutatja az, hogy a többi civilizáció is örömmel használja vívmányait. Ám ha a többi civilizáció használja a technológiát és mellette a saját spiritualitását, akkor ha mi ezek közül választunk, akkor gyakorlatilag őket választjuk. Ebbe most beleértem a magyarokat is, akiknek ősi spiritualitását annak ellenére nem fogadja el a Nyugat, hogy az az iszlám alapú mágiától független, amit a szabadkőművesek használnak. Én magyar vagyok és tanulmányoztam az ősi világot, mégis egy teljesen új spirituális rendszer mellett döntöttem, mert nem a múltba nézek, hanem a jövőbe.
The Western world is built on science and evidence, the success of which is well illustrated by the fact that other civilizations are happy to use its achievements as well. But if other civilizations use technology and, in addition, their own spirituality, then if we choose from these, we are practically choosing them. I now include Hungarians whose ancient spirituality is not accepted by the West despite the fact that it is independent of the Islamic-based magic used by Freemasons. I am Hungarian and studied the ancient world, yet I decided on a completely new spiritual system, because I do not look to the past, but to the future.A problémát fokozza az is, hogy a külvilág tempója felgyorsult, ami távolodik a spiritualitás által igényelt nyugalomtól. Amikor olyan sci-fi filmeket és sorozatokat látunk, ahol egy idealizált jövőben nyugodt emberek fejlettkednek egy pénz nélküli modern világban, mindig felvetődik bennem a gondolat, amikor a mai világra nézek, hogy ez hogyan fog megtörténni. Ki fogja elindítani és hogyan? Mert bárki megkísérli, azt azonnal eltapossák és a perifériára lökik. Egy perifériára szorult szegény ember tanai akkor sem lesznek itt népszerűek, ha azt az embert Második Jézusnak hívják. Bár a tudatszintem jóval Jézusé fölé ment, mégsem gondolom azt, hogy a vakhit hirdetése lesz a megoldás a tudomány világában.
The problem is also exacerbated by the fact that the pace of the outside world has accelerated, moving away from the calmness required by spirituality. When we see sci-fi movies and series where calm people thrive in a modern world without money in an idealized future, the thought always arises in me when I look at today’s world of how this is going to happen. Who will start it and how? Because anyone who tries will be trampled on immediately and pushed to the periphery. The teachings of a poor man who is marginalized will not be popular here even if that man is called the Second Jesus. Although my level of consciousness has gone well above that of Jesus, I still do not think that the proclamation of blind faith will be the solution in the world of science.Ez az ezoterikus rendszer ezt a világot tekinti kiindulási pontjának. A világ számtalan irányból magyarázható. Ha tehát én a világot meg tudom neked magyarázni úgy, hogy te azt könnyen megértsd, akkor gyakorlatilag létrehoztam egy új ezoterikus irányzatot. A tudomány eljutott oda, hogy rájött, a világunk nem más, mint egy gigantikus hologram. Ha hipnózisban elhiszed, hogy a kezedben lévő érme egy izzó fémdarab, megég a kezed. Ebből két dolog következik. A hitnek akkor is nagy a szerepe, ha a tudás világában élsz. A másik pedig az, hogy ebben az esetben könnyen lehet, hogy maga a fizikai világ nem is létezik. Ha nem létezik, akkor hogy lehet az, hogy te mégis valóságosnak látod? Úgy, hogy egy holografikus játékprogramban játszol, amit te a mindennapi életednek látsz.
This esoteric system sees this world as its starting point. The world can be explained from countless directions. So if I can explain the world to you so that you can easily understand it, I have practically created a new esoteric trend. Science has gotten there by realizing our world is nothing more than a gigantic hologram. If you believe in hypnosis that the coin in your hand is a glowing piece of metal, your hand will burn. Two things follow from this. Faith plays a big role even when you live in a world of knowledge. The other is that in this case, the physical world itself may not even exist. If it doesn’t exist, how can it be that you still see it as real? By playing in a holographic game program that you see as part of your daily life.Az azonban még nem elég, hogy én a világot neked elmagyarázom anélkül, hogy kidolgoznám a mögötte működő rendszert. Az informatikai nyelvezet lehet, hogy elsőre furcsának tűnik, ám mégis ez tekinthető az egyetlen közös nyelvnek, amin minden civilizáció a Földön ugyanazt érti. Lehet, hogy a többi embernek ahhoz, hogy ezt megértse kell még néhány év, ám te itt és most vagy itt. Lehet, hogy még nem vagy erre felkészülve, ám a gondolat magjai már el vannak benned ültetve. Amikor annak idején elmentem pár ezoterikus csoportba, hogy utánajárjak annak, hogy mennyire valós ez, én sem voltam rá felkészülve. Vagyis bizonyítékot kerestem a spirituális világ létezésére, amit meg is találtam, ám úgy döntöttem, hogy élek még a fizikai világban, mielőtt elkezdek ezzel komolyan foglalkozni. Így is lett. Most pedig előjöttem a semmiből az ÉlményPark dobozos verziójával, ami jóval több annál, mint ahogy azt elsőre bárki gondolná.
However, it is not enough for me to explain the world to you without working out the system behind it. IT language may seem strange at first, but it is still the only common language in which all civilizations on Earth understand the same thing. It may take a few more years for other people to understand this, but you’re here and now. You may not be ready for this yet, but the seeds of thought are already planted in you. When I went to a couple of esoteric groups at the time to find out how real this was, I wasn’t prepared for it either. That is, I was looking for evidence of the existence of the spiritual world, which I found, but I decided to still live in the physical world before I started to take it seriously. So it was. And now I’ve come out of nowhere with the boxed version of ÉlményPark, which is much more than anyone would think at first.Ha egy hologram lapnak ollóval levágom egy kis darabját és azt lézerfénnyel világítom meg, nem a kis darabot fogom látni, hanem a teljes képet kicsiben. Ha önmagamban vizsgálom önmagam egy kis szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítom meg, ott találom magamban az egész világot. Az ezotéria célja, hogy ezt az utat megtaláld.
If I cut a small piece of a hologram sheet with scissors and illuminate it with laser light, I will not see the small piece but the whole image in small. If I examine a small slice of myself and illuminate it with enlightened light, I will find the whole world within me. The purpose of esotericism is to find this path.Nem vagyok egy átlagos ember. Annak idején ért engem pár súlyos fejsérülés, amik után sikeresen újrarendeztem a tudatomat úgy, hogy az eredmény jobb lett, mint előttte volt. Sokkal értelmesebb lettem és az agyam kinyílt egy olyan tartomány felé, amit mélytransznak neveztem el. Ezen a látószögön az ember egészen máshol látja a dolgok fontosságát és azt is, valójában nem éri meg tisztességtelennek lenni. Ezért - bár elismerem, hogy tevékenységemet sok tiltott technika kísérte - maga a rendszer rendkívül korrekt módon lett megcsinálva, aminek szabályai rám is vonatkoznak. Ugyanis én is játszani szeretnék még ebben az Élet nevű játékban, ám ez már független attól a keretrendszertől, ami ezt biztosítja.
I'm not an average person. At the time, I had a couple of serious head injuries, after which I successfully rearranged my consciousness so that the result was better than it was before. I became much more meaningful and my brain opened up to a range I called a deep trans. From this perspective, one sees the importance of things quite elsewhere and also, it is not really worth being unfair. Therefore, although I acknowledge that my activities have been accompanied by many illicit techniques, the system itself has been done in a very fair way, the rules of which also apply to me. Because I also want to play in this game called Life, but it's already independent of the framework that provides it.